Menü
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI image

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Üretim süreçlerimiz başta olmak üzere, tüm operasyonlarımızdaki öncelikli hedefimiz “Sağlıklı ve Güvenli” bir çalışma ortamı oluşturmaktır.

Humanis bu hedefi gerçekleştirmek için önce insan anlayışı ile oluşturulan “Humanis İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası” çerçevesinde; 

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin devamlılığını sağlamayı, hedefler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder. 
 2. Faaliyetleri bireylerin ruhsal ve fiziksel sağlığı üzerinde oluşturacağı olumsuz etkileri kaynağında yok etmek adına,  riskleri tanımlar,  tespit eder, proaktif aksiyonları hayata geçirir.
 3. İş kazası, meslek hastalığı ve acil durumların önlenmesi adına etkili önlem, iletişim ve kontrol metotları uygular, geliştirir ve devamlılığını sağlar.
 4. Faaliyetleri sırasınca İş Sağlığı ve Güvenliği ulusal mevzuatı, uluslararası standartlar ve paydaş gereksinimlerine uygun şekilde sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını gerçekleştirir. 
 5. Çalışanların, taşeronların ve tedarikçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sürekli gelişimini destekler, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirir. 
 6. Çalışanların fikirlerini ön planda tutarak, desteklerini alır, çalışan katılımıyla İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarımızı gerçekleştirmek adına yeterli kaynağı sağlar.
İKLİM VE ÇEVRE POLİTİKASI image

Üretim süreçlerimiz başta olmak üzere tüm operasyonlardaki öncelikli hedefimiz, faaliyetlerimizi çevreye ve topluma duyarlı hale getirmektir. Bu hedefimizi hayata geçirmek için enerji verimliliği ve sıfır atık prensiplerini hareket noktası olarak beliriyoruz.

İKLİM VE ÇEVRE POLİTİKASI

Şirketimizin üretim süreçleri başta olmak üzere tüm operasyonlarındaki öncelikli hedefi, çevreye ve topluma duyarlı olmaktır. Humanis bu hedefini hayata geçirmek için çevrenin korunması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasını hareket noktası olarak belirler. Bu doğrultuda; 

 1. Faaliyetlerinin çevre üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkileri kaynağında önlemek adına çevre boyutlarını tanımlar, uygun teknoloji ve proaktif aksiyonlar gerçekleştirerek çevresel risk yönetimini sürekli iyileştirir ve geliştirir. 
 2. Üretim faaliyetleri sonucunda Aktif Farmasötik Bileşenlerin deşarjlarından doğabilecek çevre boyutlarını en aza indirmek için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. 
 3. Humanis, faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları kaynağında azaltarak, geri dönüşüm ve yeniden kullanım faaliyetleri ile Atık yönetimini en üst düzeyde gerçekleştirir. 
 4. Hava, su, toprak kirliliği ve gürültü kirliliğini mevcut en iyi teknolojiler ile önler, olumsuz çevresel etkilerini en aza indirir. 
 5. Faaliyetleri sonucu oluşan sera gazı emisyonunu ve doğal kaynak tüketimini azaltacak projeleri planlar, böylelikle enerji ve su kullanımını en aza indirmeyi ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı destekler. 
 6. Karbon ayak izi ve su ayak izini azaltıcı projeler ile İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttıracak faaliyetleri destekler. 
 7. Üretilen ürünlerin doğadaki etkisini değerlendirir, ürün karbon ayak izini azaltıcı faaliyetleri planlar ve döngüsel ambalaj kullanımını arttırıcı projeleri destekler. 
 8. Ürünlerin kullanım ömürlerinin sona ermesinden kaynaklanabilecek çevresel etkilerin en aza indirilmesi, ürün ve hizmetlerin müşteriler ve tüketiciler üzerindeki olumsuz sağlık ve güvenlik etkilerini azaltmayı amaçlar. 
 9. Türlerin, habitatların, ekosistemlerin çeşitliliği ile ekolojik dengeyi korumayı hedefleyerek tüm faaliyetlerimizin biyoçeşitlilik üzerine olabilecek etkilerini belirler ve takip eder. 
 10. Ulusal mevzuat çerçevesinde sektörü ilgilendiren yasal yükümlülükleri, uluslararası standartlar ile paydaşların talep ettiği tüm gereklilikleri gerçekleştirir. 
 11. Çalışanların, tedarikçilerin, taşeronların ve ilgili tarafların çevre konularında alması gereken eğitimleri gerçekleştirmek adına yeterli kaynağı sağlar, farkındalık arttırmaya yönelik çalışmaları destekler. 
 12. Çevresel performansını düzenli olarak raporlar  ve şeffaflığı teşvik eder. 
 13. Çevre yönetim sisteminin devamlılığını sağlamayı hedefler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt eder.  
KALİTE POLİTİKASI image

KALİTE POLİTİKASI

Kalite hususunda uyguladığımız politikamızın temelinde, tarafların memnuniyeti ve dünyaya karşı sorumluluk bilinci yer alıyor. Kalite politikamızı, kuruluş amacımıza uygun olarak, topluma ve dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle oluşturduk.

Uyguladığımız “Humanis Kalite Politikası” çerçevesinde;


•    Kalite Yönetim Sistemi’ni, İyi Üretim Uygulamaları (cGMP) gerekliliklerine uygun şekilde kurduk.
•    Liderlik yaklaşımımız doğrultusunda çalışanlarımızı yetkinlik, eğitim ve değişim konusunda destekliyoruz.
•    Firmamızı ilgilendiren tüm bağlamlarla ilgili stratejik yaklaşımın geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlıyoruz.
•    Güvenli, etkili ve kaliteli farmasötik ürünler üretiyoruz.
•    Üretim faaliyetlerimizi, sürdürülebilirlik ve çevre koruma bilincine sahip bir yaklaşım ile doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli kullanarak yürütüyoruz.
•    Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği standartlarını karşılayarak uygun çalışma koşulları sağlıyoruz.
•    Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi amacıyla süreçleri etkili şekilde yönetiyor ve bunu yenilikçi politikalar ile harmanlıyoruz.
•    Taraf beklentilerini ve memnuniyetini esas alarak, kalite düzeyini tüm çalışanlarımızın katılımıyla sürekli gözden geçiriyoruz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI image

Şirketimiz içindeki bütün birimlerimizde bilgilerin bütünlüğünün ve gizliliğinin korunmasını sağlıyoruz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Operasyonlarımızda konumlandırdığımız “BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) Politikası” çerçevesinde;


•    Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı taahhüt ediyoruz.
•    Bağlı olduğumuz sektörün ulusal ve uluslararası düzenlemelerini takip ederek uyguluyor, ilgili mevzuatların yasal gerekliliklerini yerine getiriyoruz.
•    İç ve dış paydaşlarımıza yönelik sorumluluklarımızdan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini yerine getiriyoruz.
•    Çalışanlarımızın ve ilgili paydaşlarımızın bilgi varlıklarına yetkileri çerçevesinde güvenli bir şekilde erişmelerini sağlıyoruz.
•    Bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendiriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz.
•    Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı taahhüt ediyoruz.
•    Faaliyetlerimizin sürekliliğine etki edebilecek bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltarak, işimizin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini koruyoruz.
•    Çalışanlarımızın bilgi güvenliği konusundaki farkındalığını, düzenli olarak verdiğimiz eğitimlerle güncel tutuyoruz.
•    Bilgi güvenliği konusundaki seviyemizi sürekli olarak yüksek tutabilmek için sistemimizin etkinliğini düzenli olarak gözden geçiriyor ve performansımızı geliştirecek fırsatları belirliyoruz.

ENERJİ POLİTİKASI image

ENERJİ POLİTİKASI

Enerji Politikası ile Enerji Yönetim Sistemi bilincini kurumsal kültürümüzün değişmez bir parçası haline getirmeyi, bütün faaliyetlerimizde çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir Enerji Yönetimi oluşturmayı hedefliyoruz.

 

 1. İşe yeni başlayan personelimizi, enerjinin etkin kullanımı hakkında ilk günden itibaren sürekli bilinçlendirmeyi,
 2. Çalışanlarımızın tam katılımını sağlayarak, konfordan ve operasyonlardan ödün vermeden, enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı, 
 3. Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamayı, sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi, 
 4. En düşük çevresel etki anlayışı ile karbon emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmayı, uygulamayı ve devamlılığını sağlamayı, 
 5. Enerjinin tüketiminde, enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için her türlü bilgi, teknoloji ve kaynaktan yararlanmayı, yeni teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, satın alınacak ürün ve hizmetlerde, yeni tasarım ve yatırım seçimlerinde, enerji verimlilik kriterini ön planda tutmayı, 
 6. Kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli eğitim programları düzenlemeyi, bu faaliyetler için gerekli her türlü bilgi, doküman ve kaynakları sağlamayı ve aktif rol oynamayı, 
 7. Ulusal / uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere, zorunlu standartlara ve diğer gerekliliklere uymayı, 
 8. Tüm paydaşlarımız ile Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim ve işbirliği kurmayı, 

Taahhüt ederiz. 

 SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ POLİTİKASI image

Humanis olarak tüm paydaşlarımız ile güvene dayalı ilişkiler kurarak sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimimizi Humanis değerleri ve etik anlayışı çerçevesinde şekillendirmeyi hedefliyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ POLİTİKASI

Tedarik zinciri iş süreçlerinin, ürün ve hizmetlerimiz üzerindeki etkisinin farkındayız, tedarik zincirimizin her bir parçasına sürdürülebilirlik uygulamalarını entegre ediyoruz. 

Sorumlu üretim ve tüketim amaçlarına yönelik çalışmalarla tedarikçilerimizi destekliyor ve sürdürülebilirlik anlayışının oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütüyoruz./ 

Tedarikçilerimizin çevresel etkilerini ve faaliyetlerini değerlendiriyor ve yeşil tedarikçi seçimini ön planda tutarak çevresel performanslarını arttırmak için çalışmalar yürütüyoruz. 

Tedarik zincirimizin karbon emisyonumuz ve su ayak izimiz üzerindeki etkisini biliyor, karbon ve su ayak izini azaltıcı faaliyetlerini destekliyoruz. 

Karbonsuz lojistik stratejilerini benimsiyor, lojistik süreçlerimizde düşük karbon ayak izine sahip alternatifler kullanarak karbon emisyonumuzu azaltmayı hedefliyoruz. 

Tedarikçilerimizin etik ilkeler, yasal ve diğer gerekliliklere uygunluğunu değerlendiriyor, iş ilişkimizin kurulmasında ve devamlılığında bunları kriter olarak gözetiyor ve bu konularda sürekli gelişimlerini destekliyoruz. 

Tüm tedarikçilerimizin Humanis politikalarına uygun şekilde faaliyet göstermelerini ve aynı prensiplerle güçlü ve sürdürülebilir iş ilişkileri kurabilmelerini önemsiyoruz.

Bu kapsamda tüm tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız; 

 1. Faaliyetleri süresince ilgili yerel yasal mevzuat hükümlerine uygun davranır, zorla veya zorunlu çalıştırmanın hiçbir türünü uygulamaz, çalışma koşulları ve çalışma saatleri, mesai ücreti, izin hakkı vb. çalışan hakları ilgili düzenlemeleri takip eder, yasal gereklilikleri sağlar ve geliştirilebilir hedefler belirler. 
 2. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin korunması, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı gerekli önlemlerin alınması için yasal gereklilikleri ve uluslararası standartları uygular, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmeyi hedefleyen bir politika benimser. 
 3. Çalışanlarına işe alım, kariyer yönetimi, çalışma koşulları, ücretlendirme, yan haklar gibi tüm insan ve kültür süreçlerinde (Din, dil, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, siyasi görüş vb. konularda) ayrımcılık yapmaz, ayrımcılığı önlemeyi sağlayacak politika ve prosedürleri uygular, sürdürülebilir hedeflerle geliştirir ve çalışanlarını bu konuda bilinçlendirici faaliyetler düzenler. 
 4. Çocuk işçi çalıştıramaz, yasalar ve mevzuatla belirlenmiş çalışma yaşı kısıtlamalarına uyar ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmeleri başta olmak üzere tüm geçerli ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak faaliyetlerini yürütür. Tedarikçimiz kendi tedarikçi değerlendirme süreçlerinde çocuk işçi çalıştırmamayı zorunluluk olarak kabul ve beyan eder. 
 5. Çalışanların fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal tacize uğramasını engeller, hukuka ve etik değerlere uygun olmayacak davranışlara kesinlikle müsaade etmez. Çalışanlarını bu konuda eğitir ve bilinçlendirir. 
 6. Faaliyetleri sırasında oluşabilecek tüm atıkları kaynağında azaltma ve geri dönüşüme kazandırma prensibiyle atık yönetimi sistemi uygular ve oluşan atıkları yasal yönetmelik ve gerekliliklere uygun şekilde bertarafını sağlar. 
 7. Çevresel süreçlerini yasal yönetmelik ve uluslararası standartlara uygun şekilde yönetir, çalışanların çevre bilincini ve etkin çevre kültürünü oluşturacak faaliyetleri destekler. Çevre boyutlarını değerlendirir ve çevresel negatif etkilerini azaltıcı hedefler belirler, performansını değerlendirir ve müşterileri ile paylaşır. 
 8. Enerji tasarrufu ve verimlilik projeleri ile enerji performasını arttırmayı hedefler ve çalışanların enerji tasarrufu farkındalığı için gerekli faaliyetleri düzenler. 
 9. Faaliyetlerini yürürlükteki yolsuzlukla mücadele kanunlarına uygun olarak gerçekleştirir ve söz konusu kanunlara uyumu artırmak ve sağlamak için planlanan politika ve prosedürleri uygular. 
 10. Tedarikçimiz iş ilişkisinde bulunduğu hiçbir kurum/ kişi ya da kuruluş’a rüşvet, bahşiş  hediye ya da değerli eşya ya da gizli komisyon verme vb. yolsuz uygulamada bulunamaz. Teklif dahi edemez. 
 11. Çıkar çatışmasından kaçınır ve olası çıkar çatışması durumunda ilgili tüm tarafları bilgilendirir. 
 12. İlgili kanunlar ve evrensel etik değerlere uygun Etik Prensiplerini yayınlar, bunlara uygun çalışma ortamı sağlar, çalışanlarını ve tüm paydaşlarına etik değerlerini deklere eder./ 
 13. Humanis ile iş ilişkisi kurduğu süre zarfınca Humanis çalışanları ile arasında etik dışı bir davranış olması durumunda bunu Humanis etik hattına bildirir./ 
 14. Humanis ile gerçekleştirdiği Kalite anlaşmasına uygun hareket eder ve kaliteli yalın üretim politikasına uygun çalışarak performans hedeflerini gerçekleştirir ve sürekli iyileştirir. 
 15. İş sürekliliği prosedürlerini tanımlar ve iş kesintisine neden olabilecek bir durumla karşılaşması durumunda bunu müşterilerine bildirir. 
 16. Paydaşlarının kullanabilecekleri birçok şikâyet ve öneri kanalına sahiptir, gelen öneri ve şikâyetleri araştırıp çözüm önerisi sunabilecek prosedürler geliştirilmiştir. 
 17. Tüm işlemleri gerçeğe uygun şekilde kayıt altına alır, kayıtlarda tahribat yapmaz. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesine uygun şekilde gerçekleştirdiği işlemleri gizlemez ve kayıtları yasal gerekliliklere uygun şekilde saklar. 
 18. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak hareket eder, veri sorumlusu sıfatını kabul ederler. 
 19. Bilgi güvenliği politikamıza uygun şekilde ticari sır ve finansal veriler dahil Humanis’e ait olan tüm gizli bilgileri korumakla yükümlüdür. 

Humanis olarak İş anlayışımız ve değerlerimiz gereği politikamıza uyumlanmış paydaşlarımızla çalışırız. Tüm paydaşlarımızı politikamız kapsamında vurgulanan prensiplerimizle ilgili sürekli iyileşmeye teşvik etmek için gerekli tüm çabayı ve iş birliğini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

 

 

Ürünler
Tüketici Sağlığı