Menu
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI image

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI icon

Üretim süreçlerimiz başta olmak üzere, tüm operasyonlarımızdaki öncelikli hedefimiz “Sağlıklı ve Güvenli” bir çalışma ortamı oluşturmaktır.

Oluşturduğumuz “Humanis İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası'' çerçevesinde;

•    İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin devamlılığını sağlamayı ve sistemimizi sürekli olarak kontrol etmeyi ve iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
•    Faaliyetlerimizin, bireylerin ruhsal ve fiziksel sağlığı üzerinde oluşturacağı etkilerini önceden tanımlar ve olası risklerini tespit eder, uygulama aşamasında buna uygun şekilde adım atarız.
•    Çalışanlarımızın meslek hastalıklarına yakalanmalarını önlemeleri adına vazgeçilmez kurallarımız ve önlemlerimiz bulunmaktadır. Gerekli durumlarda ise, çalışanlarımızın kısa sürede ilk yardım ve acil tedavi gibi koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerine ulaşabilmelerini sağlamak için operasyonel hazırlıklarımız her zaman tamdır.
•    Ulusal mevzuatımız çerçevesinde, tarafımızı ilgilendiren yasal yükümlülükleri ve paydaşlarımızın talep ettiği tüm gereklilikleri gerçekleştiririz.
•    Çalışanlarımızı ve iş birliği yaptığımız taşeron firmaları, iş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar düzenleriz.
•    Çalışanlarımıza, İş sağlığı ve Güvenliği uygulamalarımızı gerçekleştirmeleri adına yeterli kaynakları her zaman sunarız. Ayrıca çalışanlarımızdan konu ile ilgili fikir ve önerilerini alarak, yöntemlerimizi geliştirmek için elimizden geleni yaparız.

ÇEVRE POLİTİKASI image

ÇEVRE POLİTİKASI

ÇEVRE POLİTİKASI icon

Üretim süreçlerimiz başta olmak üzere tüm operasyonlardaki öncelikli hedefimiz, faaliyetlerimizi çevreye ve topluma duyarlı hale getirmektir. Bu hedefimizi hayata geçirmek için enerji verimliliği ve sıfır atık prensiplerini hareket noktası olarak beliriyoruz.

Oluşturduğumuz “Humanis Çevre Politikası” çerçevesinde;

•    Faaliyetlerimizin çevre üzerinde oluşturacağı olumsuz etkileri kaynağında yok etmek adına, çevre boyutlarını tanımlar, riskleri tespit eder, proaktif aksiyonları hayata geçiririz.
•    Çevre yönetim sistemimizin devamlılığını sağlamayı hedefler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
•    Faaliyetlerimiz sonucu oluşan sera gazı emisyonunu ve doğal kaynak tüketimini azaltacak projeleri planlar, böylelikle enerji ve su kullanımımızı en aza indirmeyi ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı destekleriz.
•    Ulusal mevzuat çerçevesinde sektörü ilgilendiren yasal yükümlülükleri ve paydaşların talep ettiği tüm gereklilikleri gerçekleştiririz.
•    Çalışanlarımızın ve iş birliği yaptığımız taşeron firmaların, çevre koruma ile ilgili eğitim almaları adına yeterli kaynağı sağlar, farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmaları destekleriz.
•    Faaliyetlerimizin sonucunda oluşabilecek atıkları azaltmak ve/veya yeniden kullanılmasını sağlamak için atıkların kaynağında önlenmesi ve/veya kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşümü, yeniden kullanımı gibi konularda sürekli iyileştirmeyi en üst düzeyde değerlendiririz.
•    Üretim faaliyetleri sonucunda Aktif Farmasötik Bileşenlerin deşarjlarından doğabilecek çevresel etki boyutlarını en aza indirmek ve sürekli iyileştirmek için gerekli önlemlerin alınmasını sağlarız.
•    Çevre politikalarını bu çerçevelerde şekillendiren bir ilaç firması olarak, “Sıfır Atık” ve “Yeşil Enerji” sertifikalarına sahibiz.

KALİTE POLİTİKASI image

KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI icon

Kalite hususunda uyguladığımız politikamızın temelinde, tarafların memnuniyeti ve dünyaya karşı sorumluluk bilinci yer alıyor. Kalite politikamızı, kuruluş amacımıza uygun olarak, topluma ve dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle oluşturduk.

Uyguladığımız “Humanis Kalite Politikası” çerçevesinde;


•    Kalite Yönetim Sistemi’ni, İyi Üretim Uygulamaları (cGMP) gerekliliklerine uygun şekilde kurduk.
•    Liderlik yaklaşımımız doğrultusunda çalışanlarımızı yetkinlik, eğitim ve değişim konusunda destekliyoruz.
•    Firmamızı ilgilendiren tüm bağlamlarla ilgili stratejik yaklaşımın geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlıyoruz.
•    Güvenli, etkili ve kaliteli farmasötik ürünler üretiyoruz.
•    Üretim faaliyetlerimizi, sürdürülebilirlik ve çevre koruma bilincine sahip bir yaklaşım ile doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli kullanarak yürütüyoruz.
•    Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği standartlarını karşılayarak uygun çalışma koşulları sağlıyoruz.
•    Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi amacıyla süreçleri etkili şekilde yönetiyor ve bunu yenilikçi politikalar ile harmanlıyoruz.
•    Taraf beklentilerini ve memnuniyetini esas alarak, kalite düzeyini tüm çalışanlarımızın katılımıyla sürekli gözden geçiriyoruz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI image

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI icon

Şirketimiz içindeki bütün birimlerimizde bilgilerin bütünlüğünün ve gizliliğinin korunmasını sağlıyoruz.

Operasyonlarımızda konumlandırdığımız “BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) Politikası” çerçevesinde;


•    Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı taahhüt ediyoruz.
•    Bağlı olduğumuz sektörün ulusal ve uluslararası düzenlemelerini takip ederek uyguluyor, ilgili mevzuatların yasal gerekliliklerini yerine getiriyoruz.
•    İç ve dış paydaşlarımıza yönelik sorumluluklarımızdan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini yerine getiriyoruz.
•    Çalışanlarımızın ve ilgili paydaşlarımızın bilgi varlıklarına yetkileri çerçevesinde güvenli bir şekilde erişmelerini sağlıyoruz.
•    Bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendiriyor ve gerekli önlemleri alıyoruz.
•    Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı taahhüt ediyoruz.
•    Faaliyetlerimizin sürekliliğine etki edebilecek bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltarak, işimizin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini koruyoruz.
•    Çalışanlarımızın bilgi güvenliği konusundaki farkındalığını, düzenli olarak verdiğimiz eğitimlerle güncel tutuyoruz.
•    Bilgi güvenliği konusundaki seviyemizi sürekli olarak yüksek tutabilmek için sistemimizin etkinliğini düzenli olarak gözden geçiriyor ve performansımızı geliştirecek fırsatları belirliyoruz.

ENERJİ POLİTİKASI image

ENERJİ POLİTİKASI

ENERJİ POLİTİKASI icon

Enerji Politikası ile Enerji Yönetim Sistemi bilincini kurumsal kültürümüzün değişmez bir parçası haline getirmeyi, bütün faaliyetlerimizde çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir Enerji Yönetimi oluşturmayı hedefliyoruz.

Oluşturduğumuz “Humanis Enerji Politikası” çerçevesinde; 

•    Çalışanlarımızı, şirketimizdeki ilk günlerinden itibaren doğru enerji kullanımı hakkında düzenli olarak bilgilendiriyoruz.
•    Çalışanlarımızın tam katılım sağladığı, konfordan ve operasyonlardan ödün vermeden, enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullandığı sistemler geliştiriyoruz.
•    Enerji yönetim sistemimizi, kurumsal yönetim uygulamalarımıza entegre ediyor, sürekli olarak gözden geçirerek iyileştiriyoruz.
•    En düşük çevresel etki anlayışı ile karbon emisyonumuzu azaltma yöntemlerini araştırıyor, uyguluyor ve devamlılığını sağlıyoruz.
•    Enerjinin tüketiminde enerji verimliliğin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için her türlü bilgi, teknoloji ve kaynaktan yararlanıyor ve bu konudaki teknolojik gelişmeleri takip ediyoruz. Ürün ve hizmet satın alırken, yeni tasarım ve yatırım seçimleri yaparken de enerji verimlilik kriterini ön planda tutuyoruz.
•    Şirketimiz genelinde doğal enerji kaynaklarını koruma bilincinin geliştirilmesi ile ilgili eğitim programları düzenliyor, bu faaliyetler için gerekli her türlü bilgi, doküman ve kaynakları sağlayarak aktif rol oynuyoruz.
•    Ulusal/uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere, zorunlu standartlara ve diğer gerekliliklere uyarak hareket ediyoruz.
•    Tüm paydaşlarımız ile Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin bir iletişim ve iş birliği kuruyoruz. 

Ürünler
Tüketici Sağlığı